strona glówna o nas praca download mapa serwisu kontakt sklep
 
Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy


§1

Postanowienia ogólne


 1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy regulują umowy zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a NTC-instal Mirosław Szostek z siedzibą w Warszawie.

 2. Użyte w poniższych paragrafach określenia rozumiane są w sposób następujący:
 • Ogólne Warunki – Ogólne warunki sprzedaży i dostawy NTC-instal Mirosław Szostek Szostek z siedzibą w Warszawie,
 • Dostawca – NTC-instal Mirosław Szostek z siedzibą w Warszawie,
 • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,
 • Towar – rzecz oznaczona, co do gatunku, sprzedawana przez Dostawcę na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego zamówienia,
 • Potwierdzenie Warunków Zamówienia – pisemne potwierdzenie warunków sprzedaży lub dostawy wystawione przez Dostawcę, może ono także mieć formę faxu lub e-maila,
 • Przewoźnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie przewozu i spedycji towarów,
 • Zamówienie – pisemne zamówienie towaru złożone przez Zamawiającego, podpisane przez osobę upoważnioną przez odbiorcę, może ono także mieć formę faxu lub e-maila.
 1. Stosunki prawne między Dostawcą o Zamawiającymi podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom. Porozumienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków, w szczególności inaczej brzmiące warunki Zamawiającego, są skuteczne tylko, jeżeli zostaną przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie. Dotyczy to również i w szczególności przypadków, gdy inaczej brzmiące warunki zostaną dołączone do Zamówienia lub zostaną. w nim wymienione. O ile niniejsze Ogólne Warunki nie zawierają postanowień szczególnych, obowiązują przepisy ustawowe.

 2. Dostawca zastrzega sobie prawo własności do wszelkich materiałów reklamowych, handlowych, próbek, planów, wizualizacji itp. przekazanych Zamawiającemu. Zamawiającemu nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.


§2

Oferta


 1. Oferty Dostawy, o ile nie zostały jednoznacznie określone jako wiążące, mają charakter niezobowiązujący. Oferty wiążące podlegają akceptacji zamawiającego w ciągu określonego w ofercie okresu czasu.

 2. Cenniki i inne ogólne informacje o cenach a także materiały reklamowe i handlowe Dostawcy nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


§3

Tryb składania Zamówień


 1. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia Dostawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Warunków Zamówienia, w którym wskaże warunki realizacji Zamówienia (w szczególności cenę, sposób zapłaty, termin i sposób dostawy Towaru).

 2. Brak odpowiedzi na Zamówienie nie oznacza akceptacji jego warunków przez Dostawcę.

 3. Potwierdzenie Warunków Zamówienia stanowi wiążącą ofertę Dostawcy. Jeżeli w treści Potwierdzenia nic innego nie zostało wskazane, oferta Dostawcy przestaje obowiązywać po 3 dniach od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do treści Potwierdzenia Warunków Zamówienia traktowanie jest jako złożenie nowego Zamówienia i jednocześnie jako brak akceptacji pierwotnej oferty Dostawcy (Potwierdzenia Warunków Zamówienia)..

 4. Do zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym dochodzi z chwilą doręczenia Dostawcy pisemnej akceptacji przez Zamawiającego Potwierdzenia Warunków Zamówienia. Akceptacja może nastąpić także w formie faxu lub e-maila.


§4

Realizacja Zamówienia


 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, w przypadku, gdy dostawa Towaru do odbiorcy ma nastąpić za pośrednictwem Przewoźnika wskazanego przez Dostawcę, wówczas za termin realizacji umowy przyjmuje się dzień, w którym Dostawca dokonał w firmie spedycyjnej zlecenia dostawy Towaru do Zamawiającego.

 2. Dostawca zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieterminowe, niewłaściwe doręczenie przedmiotu dostawy przez Przewoźnika.

 3. Jeżeli ustalony został odbiór osobisty Towaru z siedziby Dostawy, za termin wykonania umowy przyjmuje się dzień, w którym Dostawca poinformował Zamawiającego o gotowości do wydania Towaru. Powyższa regulacja ma zastosowanie również w przypadku odbioru Towaru przez Przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego.

 4. Jeśli wyraźnie nie ustalono, iż Towar zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Zamawiającego następuje w chwili wydania Towaru osobie odpowiedzialnej za transport lub w chwili, w której Towar opuści siedzibę Dostawcy w celu jego wysyłki, niezależnie od tego, czy transport dokonywany jest przy użyciu środków transportu Dostawcy, czy też Przewoźnika oraz niezależnie od tego, czy koszty transportu ponosi Dostawca.

 5. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z odbiorem Towaru z siedziby Dostawcy, przejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy następuje z chwilą zaistnienia gotowości do wydania Towaru.

 6. W przypadku odbioru osobistego Towaru lub za pośrednictwem Przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego – osoba/y reprezentujące Zamawiającego lub Przewoźnika mają obowiązek przedłożenia dokumentu na piśmie uprawniającego do odbioru Towaru (np.: pełnomocnictwo, umowa zlecenia itd.). W razie braku takiego dokumentu, Dostawca może odmówić wydania towaru.


§5

Zaliczka


 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Dostawcę jest wcześniejsze uiszczenie przez Zamawiającego zaliczki na poczet ceny w wysokości 20 % wartości zamawianego Towaru.

 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki, ustalone terminy wykonania Zamówienia ulegają przedłużeniu o okres opóźnienia.


§6

Cena


 1. Wszystkie ceny, jeżeli inaczej nie podano, wyrażone są w ZŁP . Są one cenami netto i nie obejmują w szczególności ceny opakowania oraz kosztów transportu.

 2. Rozliczanie wynagrodzenia należnego Dostawcy nastąpi na podstawie faktur VAT.

 3. Cena jest płatna bez potrąceń (opłaty bankowe, itp.) w terminie 14-tu dni od daty wystawienia faktury, chyba że został uzgodniony inny termin.

 4. Zamawiający upoważnia niniejszym Dostawcę do wystawienia należnych mu faktur bez podpisu ze swojej strony.

 5. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.

 6. Przekroczenie przez Zamawiającego ustalonych terminów płatności rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych w wysokości i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi, chyba że umowa stanowi inaczej.

 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej ceny Towaru na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu. O powyższym fakcie Dostawca powiadomi Zamawiającego. Nowa cena musi uzyskać akceptację Zamawiającego, w przeciwnym wypadku umowę uważa się za rozwiązaną.

 8. Udzielane przez Dostawcę rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji.


§7

Zakres rękojmi


 1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru, w szczególności gdy dostawa następuje przez Przewoźnika.

 2. Stwierdzenie przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru jego uszkodzenia lub ubytku winno być potwierdzone sporządzonym na ową okoliczność protokołem.

 3. Zawiadomienie o wszelkich wadach Towaru oraz niezgodności dostawy z umową uważa się za dokonane, jeżeli Zamawiający powiadomi o nich Dostawcę faxem w dniu odbioru a następnie pisemnie w terminie 2 dni od daty odebrania Towaru. Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności opis wady, przypuszczalnych przyczyn wystąpienia, kontakt do osoby upoważnionej i adres. Do zawiadomienia Zamawiający powinien dołączyć protokół szkody i dowody potwierdzające istnienie wad Towaru.

 4. Zamawiający umożliwi Dostawcy udział w protokolarnym ustaleniu wad w terminie 7 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji. Na wezwanie Dostawcy Zamawiający jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, zdjęć itp. potwierdzających zaistnienie wad Towaru.

 5. Jeżeli Zamawiający nie dokona w terminie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, traci uprawnienia z rękojmi za wady Towaru.

 6. Zamawiający może odesłać wadliwy Towar na koszt Dostawcy jedynie po pisemnej akceptacji Dostawcy co do formy zwrotu.

 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia lub montażu Towaru przez Zamawiającego.

 8. W przypadku wykrycia wad Dostawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia.

 9. W przypadku braków ilościowych (różnice w wadze, sztukach itd) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć brakujące ilości na zasadach określonych w pkt. 8.

 10. Różnice wagowe wszystkich towarów higroskopijnych (jak n.p.: włókna pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) w wysokości +/- 5% nie stanowią wady i nie podlegają reklamacji.

 11. Dostawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

 12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

 13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych, produkcyjnych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

 14. W przypadku wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar, co do którego wniósł reklamację i po zaakceptowaniu tej reklamacji przez Dostawcę. Warunkiem przyjęcia przez Dostawcę zwracanego towaru jest to, aby towar był nie przetworzony w procesach produkcyjnych.

 15. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

 16. Odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy jest wyłączona, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej, strajków lub innych okoliczności, na które Dostawca nie miał wpływu.


§8

Gwarancja


 1. Gwarancja jakości Towaru musi być przez Dostawcę wyraźnie udzielona na piśmie. Warunki takiej gwarancji określa odrębny dokument.

 2. Podstawą roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady nie mogą być dane o Towarze zawarte w katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych Dostawcy.


§9

Prawo odstąpienia


 1. Po zaakceptowaniu Potwierdzenia Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 30% wartości zamówionego Towaru w terminie 3 dni od daty akceptacji Potwierdzenia Warunków Zamówienia.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć pod rygorem nieważności formę pisemną oraz powinno być złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

 3. W przypadku gdy Zamawiający uiścił już zaliczkę, zostanie ona zaliczona na poczet odstępnego.


§10

Prawo własności


Towar sprzedany Zamawiającemu pozostaje własnością Dostawcy aż do całkowitego uiszczenia ceny tego Towaru.


§ 11

Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnego aneksu.

 2. Do rozstrzygania sporów powołany jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.

 3. Stosunki prawne Dostawcy z Zamawiającymi podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


WARSZAWA

Dnia 01.03.2010

ZATWIERDZAM

MIROSŁAW SZOSTEK